Xuất khác

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Xuất kho >

Xuất khác

Nhấn Xuất kho

xuatkho

Nhấn Xuất khác

x7

Các thao tác Xuất khác tương tự từ mục 1 tới 5 trong Điều chuyển kho ở mục Xuất kho

(Xem chi tiết tại Điều chuyển kho).