Trả nhà cung cấp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Xuất kho >

Trả nhà cung cấp

Nhấn Xuất kho

xuatkho

Nhấn Trả nhà cung cấp

x6

Các thao tác của Điều chỉnh tồn tương tự từ mục 1 tới 5 trong Điều chuyển kho của mục Xuất kho

( Xem chi tiết tại Điều chuyển kho ).

ˆ Ghi chú: Chọn nhà cung cấp để trả

tranhacc1