Xuất hủy hàng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Xuất kho >

Xuất hủy hàng

Nhấn Xuất kho

xuatkho

Nhấn Xuất hủy hàng

x5

Các thao tác của Điều chỉnh tồn tương tự từ mục 1 tới 5 trong Điều chuyển kho của mục Xuất kho

( Xem chi tiết tại Điều chuyển kho ).