Điều chỉnh tồn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Xuất kho >

Điều chỉnh tồn

Nhấn Xuất kho

 

xuatkho

 

Nhấn Điều chỉnh tồn

 

ton1

 

 

Các thao tác của Điều chỉnh tồn tương tự từ mục 1 tới 5 trong Điều chuyển kho của mục Xuất kho

( Xem chi tiết tại Điều chuyển kho ).

Ghi chú: Phiếu xuất Điều chỉnh tồn còn được sinh ra khi kiểm kê, số lượng kiểm kê lớn hơn số lượng tồn.