Điều chuyển kho

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Xuất kho >

Điều chuyển kho

Dành cho nhà thuốc có hệ thống cửa hàng

Điều chuyển dược từ kho nhà thuốc này sang nhà thuốc khác

Nhấn Xuất kho

 

xuatkho

 

Nhấn Điều chuyển kho

 

chuyenkho

 

Hiện bảng Danh sách chuyển kho

xdck1

 

1. Vùng tìm kiếm

Tìm kiếm chứng từ nhập hàng theo ngày tháng và theo trạng thái chứng từ nhập.

x1

2. Thêm mới

­ Nhấn Thêm mới

x2

­­ Hiện bảng Xuất chuyển kho

chuyenkho3

1. Chọn quầy thuốc chuyển dược sang

2. Tìm kiếm dược để thêm

Các thao tác nhập thêm dược tương tự với tính năng bán hàng ở mục Bán hàng

( Xem chi tiết tại Bán hàng ).

3. Thanh toán

3. Xóa phiếu xuất

® Chọn phiếu muốn xóa

® Nhấn Xác nhận để xóa phiếu

® Nhấn Hủy để hủy xóa phiếu

chuyenkho4

ˆ Ghi chú: Phiếu đã duyệt không thể xóa được

4. Xuất file Excel

x3

5. Sửa phiếu

® Nhấn vào hình lá cờ như hình

® Sửa đơn

® Thanh toán

chuyenkho5

ˆ Ghi chú: Phiếu chưa duyệt mới sửa được

                  Cờ vàng: chưa duyệt

                  Cờ xanh: duyệt

6. Duyệt phiếu yêu cầu nhập

Duyệt phiếu yêu cầu nhập đối với quầy thuốc có nhiều chi nhánh, Chỉ duyệt chứng từ yêu cầu nhập từ chi nhánh chính, các phiếu sau khi đã gộp dự trù tại chi nhánh chính.

Các bước Duyệt chứng từ:

1. Chọn Duyệt chứng từ yêu cầu nhập

2. Tìm kiếm thời cụ thể thời gian phiếu sau khi gộp dự trù

3. Khi nhấn vào sẽ xem được chi tiết phiếu yêu cầu nhập

- Có thể sửa SL Yêu cầu

-  Sửa giá xuất đi

4.  Cuối cùng nhấn vào biểu tượng thì phiếu sẽ xuất tới chi nhánh yêu cầu nhập

x4