Kiểm kê

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Kiểm kê

Nhấn Kiểm kê

kiemke1

Hiện bảng Kiểm kê kho

kiemke

 

1. Vùng tìm kiếm

Tìm kiếm Kiểm kê theo ngày tháng và theo trạng thái.

2. Thêm mới

kiemke2

1. Kiểm kê theo ngày tháng

2. Lựa chọn tủ kiểm kê

VÍ DỤ: Chọn tủ Số 1 , hoặc Tất cả các tủ.

3. Thành phần kiểm kê

4. Người lập: Chủ nhà thuốc

5. Nội dung kiểm kê

6. Tìm kiếm tên thuốc để kiểm kê

7. Xuất file Excel

8. Lưu

3. Hiển thị, sửa, xóa, duyệt kiểm kê

® Hình tam giác nhỏ hiển thị chế độ thu gọn, chi tiết của kiểm kê

® Duyệt kiểm kê

kiemke3

® Sửa, cập nhật kiểm kê

® Xóa kiểm kê

kiemke4