Tủ thuốc

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Tủ thuốc

Thêm mới hoặc xóa Tủ thuốc:

Nhấn vào Danh mục

 

danhmuc

Nhấn vào Tủ thuốc

 

tuthuoc1

Hiện bảng Danh sách tủ thuốc

tuthuoc6

1. Thêm mới

 

tuthuoc3

1: Thêm ô thuốc

2: Thêm mô tả cho ô thuốc ( Thuốc kháng sinh, thuốc cho trẻ em, thuốc dạ dày ... )

3: Ấn LƯU

2. Xóa ô thuốc

­ Chọn ô thuốc muốn xóa

­ Nhấn Xác nhận để xóa ô thuốc

­ Nhấn Hủy để hủy xóa ô thuốc

tuthuoc7

 

3. Tìm kiếm ô thuốc

 

4. Cập nhật ô thuốc

­ Nhấn vào ô thuốc muốn cập nhật ở cột Tên ô thuốc.

VÍ DỤ : Ô số 1

tuthuoc4

tuthuoc5

­ Lưu