Giá - Đơn vị quy đổi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Giá - Đơn vị quy đổi

Quy đổi đơn vị thuốc (viên, vỉ, hộp, gói...)

Tính được giá bán cho từng đơn vị của thuốc (ví dụ: 2,000/viên. Vỉ 10 viên => 20,000/vỉ. Hộp 2 vỉ => 40,000/hộp)

Quản lý số lượng xuất, tồn dựa vào đơn vị của thuốc

Nhấn vào Danh mục

 

danhmuc

Nhấn vào Giá - Đơn vị quy đổi

 

donviquydoi4

Hiện bảng dưới đây ⬇️⬇️⬇️

 

donviquydoi2

 

1. Tìm kiếm thuốc muốn quy đổi

2. Thông tin quy đổi.

VÍ DỤ :

donviquydoi3

Đơn vị quy đổi ==> Xem Ví dụ ở thêm mới Dược

 

ˆGhi chú: Đơn vị quy đổi đã được tích hợp khi Thêm mới Dược ở mục Nhập kho từ nhà cung cấp nên có thể nhập nhanh ở mục Nhập kho từ nhà cung cấp.