Đơn thuốc mẫu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Đơn thuốc mẫu

Chọn Danh mục rồi chọn đơn thuốc mẫu thì sẽ có hiển thị như sau:

r4

 

I. Thêm mới

Các bước như sau:

1. Chọn thêm mới

2. Các mục có dâu "*" không được bỏ qua

3. chọn được cần thêm, chọn đơn vị, số lượng, liều dùng..

4. Thêm dược thành công vào đơn thuốc mẫu

5. Lưu đơn thuốc thành công, khi tạo đơn bán hàng thì sẽ chọn sẵn được đơn thuốc mẫu

6. Nhấn hủy để bỏ các thao tác đang làm

r6

II. xóa

Các thao tác xóa như sau:
1. Tích vào đơn thuốc mẫu cần xóa

2. Kích xóa

3. Chọn xác nhận thì xóa thành công, Kích hủy thì hủy bỏ thao tác xóa

r7