Loại hàng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Loại hàng

Thêm mới hoặc xóa Loại hàng

Loại hàng  thể hiện thuốc thuộc loại nào.

Ví dụ: Thuốc pandol thuộc loại hàng Giảm đau

Nhấn vào Danh mục

 

danhmuc

Nhấn vào Loại hàng

 

loaihang1

Hiện bảng Danh sách loại hàng

loaihang4

1. Thêm mới

 

loaihang3

Điền thông tin vào bảng trên # rồi ấn LƯU

 

2. Tìm kiếm loại hàng

 

3. Xóa loại hàng

ˆ Ghi chú: Muốn xóa Loại hàng ==> Xóa Nhóm hàng trước rồi mới xóa được Loại hàng

4. Cập nhật thông tin loại hàng

® Nhấn vào cột như hình minh họa

® Cập nhật thông tin loại hàng

® Lưu

loaihang5