Nhóm hàng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Nhóm hàng

Thêm mới hoặc xóa Nhóm hàng

Nhóm hàng  thể hiện thuốc thuộc nhóm nào.

Ví dụ: Thuốc pandol thuộc nhóm hàng Giảm đau đầu trong Loại hàng Giảm đau

Nhấn vào Danh mục

 

danhmuc

 

Nhấn vào Nhóm hàng

 

nhomhang1

 

Hiện bảng Danh sách nhóm hàng

nhomhang6

1.Nhấn Thêm mới

 

Thêm tên nhóm hàng, thuộc loại hàng nào rồi nhấn LƯU

nhomhang4

 

2. Tìm kiếm nhóm hàng

 

3. Xóa Nhóm hàng

 

® Chọn nhóm hàng muốn xóa.

® Nhấn Xác nhận để xóa nhóm hàng

® Nhấn Hủy để hủy xóa nhóm hàng

nhomhang7

 

ˆ Ghi chú: Xóa Loại hàng tương tự

4. Cập nhật Nhóm hàng

® Nhấn vào cột như hình minh họa

® Cập nhật thông tin nhóm hàng

® Lưu

nhomhang8