Ca làm việc

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Ca làm việc

Chọn Danh mục, chọn tiếp ca làm việc sẽ có hiển thị như sau:

r8

I. Thêm mới

Các bước thêm mới như sau:
1. Kích thêm mới

2. Trong vùng 2, các mục có dấu "*" là bắt buộc nhập không được bỏ qua

3. Tích chọn nhân viên

4.

Lưu & thêm: thì vừa lưu được ca làm việc và tiếp tục tạo mới ca làm việc tiếp theo mà không phải nhấn thêm mới

Lưu: Lưu thành công ca làm việc đang  tạo

Hủy: Hủy bỏ các thao tác đang làm

 

r9

II. Xóa

1. Chọn ca làm việc cần xóa

2. Nhấn xóa

3.

Xác nhận: xóa thành công ca làm việc

Hủy: Hủy bỏ thao tác xóa

r10