Danh mục chung

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Danh mục chung

Nhấn Danh mục, tiếp tục chọn Danh mục chung sẽ hiển thị như sau:

r11

 

I. Thêm mới

1. Kích thêm mới

2. Trong vùng 2 các mục có dấu "*" không được bỏ qua mà bắt buộc phải nhập

3.

    Lưu & thêm: thì vừa lưu được danh mục vừa tạo tiếp tục tạo mới mà không phải nhấn thêm mới

    Lưu: Lưu thành công ca làm việc đang  tạo

    Hủy: Hủy bỏ các thao tác đang làm

 

 

r12

II. Xóa

Các bước xóa một danh mục như sau:

1. Chọn Danh mục cần xóa

2. Nhấn xóa

3. Xác nhận: xóa thành công danh mục

   Hủy: hủy bỏ thao tác xóa

r13s