Chức năng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Chức năng

Nhấn vào Danh mục, chọn Chức năng thì sẽ hiển thị như bên dưới:

r15

 

I. Thêm mới chức năng

- Trong vùng khoanh tròn lớn các mục có dấu "*" bắt buộc phải nhập không được bỏ qua

- Nhấn lưu thì chức năng vừa tạo được lưu thành công

r16

 

II. Xóa

Thao tác như sau:
1. Chọn chức năng cần xóa

2. Nhấn xóa

3.
   Nhấn xác nhận thì xóa thành công

   Nhấn hủy thì hủy bỏ thao tác xóa

r17