Tính giá bán

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Tính giá bán

Chọn Danh mục, Chọn Tính giá bán thì sẽ hiển thị như ảnh dưới:

rr1

 

I. Sửa giá bán, giá sỉ

Các bước như sau:

1. Chỉnh sửa Giá bán

2. Sửa giá sỉ

3. Lưu giá bán, sau khi lưu thành công sẽ có giá bán mới

rr2