Thống kê lợi nhuận

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tra cứu >

Thống kê lợi nhuận

Nhấn Tra cứu

Nhấn Thống kê lợi nhuận

baocao1

Hiện bảng Thống kê lợi nhuận

thongke

 

Lấy dữ liệu theo ngày tháng, theo nhà  thuốc ( nếu nhà thuốc có hệ thống cửa hàng).

VÍ DỤ:

thongke1

thongke2

1. Top 10 thuốc có lợi nhuận cao nhất theo ngày tháng

2. Danh sách lợi nhuận của thuốc theo ngày tháng