Chi tiết hàng nhập

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tra cứu >

Chi tiết hàng nhập

Nhấn Tra cứu

tracuu

Nhấn Chi tiết  hàng nhập

chitiethangnhap

Các thao tác Chi tiết hàng nhập tương tư như Chi tiết bán hàng ở mục Tra cứu

( Xem chi tiết tại Chi tiết bán hàng ).