Chi tiết hàng bán

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tra cứu >

Chi tiết hàng bán

Nhấn Tra cứu

tracuu

Nhấn Chi tiết bán hàng

chitietbanhang

Hiện bảng Tìm kiếm

chitietbanhang1

1. Vùng tìm kiếm

Tìm kiếm danh sách bán hàng theo ngày tháng, theo nhân viên và theo loại phiếu xuất.

2. Nhấn Tìm kiếm

3. Nhấn vào tên thuốc (như hình)

Hiện Lịch sử xuất bán của thuốc.