Tra cứu xuất nhập tồn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tra cứu >

Tra cứu xuất nhập tồn

Nhấn Tra cứu

tracuu

 

Nhấn Tra cứu xuất nhập tồn

 

tt5

 

 

Hiện bảng Tìm kiếm

tct3

 

1. Vùng tìm kiếm

Tìm kiếm thuốc theo ngày tháng và theo nhóm dược.

2. Nhấn tìm

3. Tìm kiếm thuốc trong danh sách