Thẻ kho

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tra cứu >

Thẻ kho

Nhấn tra cứu

tc1

Nhấn Thẻ kho

tk4

Hiện bảng Danh sách

thekho1

1. Vùng tìm kiếm

Tìm kiếm dược theo ngày tháng.

2. Danh sách

Khi tìm kiếm dược theo ngày tháng xong thì hiển thị ở bảng danh sách.

VÍ DỤ:

thekho2