Tra cứu giá nhập thay đổi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tra cứu >

Tra cứu giá nhập thay đổi

Nhấn Tra cứu

td1

 

Nhấn Tra cứu giá nhập thay đổi

td2

Sau đó sẽ hiển thị Tra cứu lịch sử thay đổi giá nhập

td3

I. Tìm kiếm

Có thể tìm kiếm các phiếu nhập theo khoảng thời gian, nhà cung cấp và trạng thái duyệt.

td4

II. Xem chi tiết giá nhập các lần khác nhau của dược trong 1 phiếu nhập

1. Nhấn vào phiếu

2. Chính là giá nhập trong các lần khác nhau của dược

td5

 

Ghi chú:

Tra cứu giá nhập thay đổi giúp người dùng biết được các giá nhập khác nhau trong các lần nhập khác nhau của dược.