Phân quyền nhanh

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hệ thống >

Phân quyền nhanh

Phân quyền nhanh cho nhân viên mà không cần bấm nhiều thao tác:

Nhấn Hệ thống

f1

 

Tiếp tục nhấn Phân quyền nhanh

f2

 

Các bước thực hiện phân quyền nhanh;

1. Chọn nhân viên cần phân quyền

2. Chỉ cần tích vào chức năng là nhân viên sẽ được phân tất cả các quyền không phải thao tác nhiều như mục Phân Quyền

f3