Phân quyền

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hệ thống >

Phân quyền

Phân quyền truy cập tài khoản cho nhân viên:

Nhấn Hệ thống

hethong

 

Nhấn Phân quyền

 

phanquyen1

 

Hiện bảng Danh sách tài khoản

 

phanquyen2 

 

1. Tìm kiếm nhân viên

2: Tích vào ô để chọn nhân viên phân quyền

3: Tìm kiếm chức năng  

4: Phân quyền chức năng cho nhân viên

5: Lưu

VÍ DỤ

® Chọn phân quyền nhân viên Nam

® Nhân viên Nam được phân quyền chức năng: Xem, Thêm, In, Duyệt

 

phanquyen3