Nhà cung cấp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Nhà cung cấp

 

Nhấn vào Danh mục

danhmuc

Chọn Nhà cung cấp

o1

I. Thêm mới

Thực hiện theo các bước sau:

1. Kích thêm mới

2. Các mục có dấu "*" bắt buộc phải nhập

3. Lưu: sẽ thêm mới thành công nhà cung cấp/ Lưu & thêm: lưu thành công nhà cung cấp và tiếp tục thêm được nhà cung cấp khác / Hủy: thoát khỏi các thao tác đang thực hiện.

o2

II. xóa

1. Chọn nhà cung cấp cần xóa

2. kích Xóa

3. Chọn xác nhận để xóa / Hủy: để hủy bỏ thao tác xóa

o3