Tiệm thuốc

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Danh mục >

Tiệm thuốc

Danh sách tiệm thuốc:

Dành cho nhà thuốc có chuỗi cửa hàng

Danh sách chi tiết: Địa chỉ, điện thoại, trạng thái ...

Nhấn vào Danh mục

 

danhmuc

Nhấn vào Tiệm thuốc

 

tiemthuoc1

Hiện bảng Danh sách tiệm thuốc

 

tiemthuoc2

 

I. Thêm mới

Các bước như sau:

1. Kích thêm mới

2. Vùng điền thông tin chi tiết về tiệm thuốc, các mục có dấu "*" không được bỏ qua phải điền đầy đủ

3. Nhấn lưu để lưu nhà thuốc

4. Lưu & thêm mới : vừa lưu được nhà thuốc đang tạo và tiếp tục được thêm mới

5. Hủy là thoát khỏi bảng thông tin chi tiết tiệm thuốc

u1

 

II. Xóa tiệm thuốc

Các bước như sau:

1. Chọn nhà thuốc cần xóa

2. Kích xóa tiệm thuốc

3. Nhấn xác nhận , tiệm thuốc được xóa thành công

4. Nhấn hủy thì thoát khỏi thao tác xóa

u2