Lịch hẹn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Khách hàng >

Lịch hẹn

Nhấn Khách hàng

khachhang4

Nhấn Lịch hẹn

lichhen

 

Hiển thị danh sách các lịch hẹn

 

kk

 

1. Vùng tìm kiếm

lh3

Tìm kiếm lịch hẹn theo ngày tháng, trạng thái

2. Thêm mới

lh4

Sau khi kích vào thêm mới thì tiếp tục làm như sau:

® Nhập thông tin vào bảng

® Thông tin (*) là thông tin bắt buộc không được để trống

® Lưu

lichhen2

3. Tìm kiếm lịch hẹn khách hàng

Người dùng có thể tìm kiêm theo thời gian, nội dung, địa điểm, nhân viên...

tt1

4. Cập nhật, sửa thông tin lịch hẹn

Kích vào lịch hẹn để sửa thông tin cần thiết

- Nhấn lưu để lưu các thông tin sau khi sửa, kích hủy để thoát khỏi màn hình sửa

cs

5. Xóa lịch hẹn

- tích vào lịch hẹn

- chọn xác nhận để xóa, chọn hủy để bỏ thao tác xóa

xlh1