Chấm công

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Chấm công

Nhân viên cửa hàng thuốc chấm công:

Nhấn Chấm công

chamcong

Hiện Bảng chấm công

chamcong2

Nhấn vào ngày làm việc để chấm công

chamcong3

1. Chọn tên nhân viên

2. Lựa chọn ca làm việc, loại công

3. Lưu