Tính lương

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Tính lương

Nhấn Tính lương

tinhluong

Hiện bảng Tính lương

tinhluong1

 

 

1. Thêm mới

® Nhấn Thêm mới

j1

® Hiện Thêm mới bảng lương

tinhluong2

® Lưu

2. Xóa

® Nhấn vào bảng lương muốn xóa

® Chọn Xác nhận để xóa bản ghi

® Chọn Hủy để hủy xóa bản ghi

tinhluong3

3. Hiện bảng lương

Nhấn vào như hình minh họa để hiển thị Thông tin lương.

 

4. Thanh toán

tinhluong4

 

ˆ Ghi chú: Chỉ được thanh toán lương cho từng nhân viên.