Khách hàng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Khách hàng >

Khách hàng

Lưu thông tin danh sách khách hàng của nhà thuốc:

 

Nhấn Khách hàng

 

khachhang

 

Hiện bảng Danh sách khách hàng

 

 

kh1

1. Thêm mới

khs

® Nhập thông tin khách hàng

® Thông tin có dấu (*) không được để trống

® Lưu

khachhang2

2. Tìm kiếm

Tìm kiếm tên khách hàng.

tkhh2

3. Xóa

® Tích vào khách hàng muốn xóa

® Chọn Xác nhận để xóa

® Chọn Hủy để hủy xóa

khachhang3

4. Sửa

skh

® Kích vào tên khách hàng -> xuất hiện bảng để sửa thông tin

® kích lưu và thêm để lưu thông tin sau khi sửa và tiếp tục thêm được khách hàng mới, kích hủy nếu không muốn sửa nữa