Cấu hình hệ thống

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hệ thống >

Cấu hình hệ thống

Nhấn Hệ thống

 

hethong

 

Nhấn Cấu hình hệ thống

 

cauhinh

 

Hiện Thông tin cấu hình

 

cauhinh1

 

1. Thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập Moss

2. Thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập Bộ Y Tế

  Ghi chú: 2 tài khoản tách rời

3. Định giá dạng tiền. Số tiền hiện trên hệ thống

VÍ DỤ:

® Chọn Định dạng tiền, Định dạng giá, Làm tròn đến tất cả là 0 $$

® LƯU

cauhinh3

 

4. Cấu hình slide ảnh

Tải ảnh, xóa ảnh đăng trên màn hình web

cauhinh2