Import dược từ file mẫu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hệ thống >

Import dược từ file mẫu

Nhà thuốc có thể đưa lên hệ thống file sẵn danh sách dược... (Excel, Word,...):

 

Nhấn Hệ thống

hethong

Nhấn Import được từ File mẫu

hethong1

Hiện bảng Chọn File

hethong2

1. Chọn file

Chọn file Excel, Word có sẵn trong máy tính

2. Tải tệp tin mẫu, Tải lên

3. Nhập khẩu