Phiếu nhập nhà cung cấp

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Liên thông dữ liệu quốc gia >

Phiếu nhập nhà cung cấp

Nhấn Liên thông dữ liệu quốc gia

liên thông

Nhấn Phiếu nhập nhà cung cấp

nhapnhacc

Hiện bảng Phiếu nhập nhà cung cấp

lienthongdulieuquocgia5

Các thao tác Phiếu nhập nhà cung cấp tương tự với Hóa đơn bán hàng của mục Liên thông dữ liệu quốc gia

(Xem chi tiết tại Hóa đơn bán hàng)