Hóa đơn bán hàng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Liên thông dữ liệu quốc gia >

Hóa đơn bán hàng

Nhấn Liên thông dữ liệu quốc gia

liên thông

Nhấn Hóa đơn bán hàng

hoadonbanhang

Hiện bảng Hóa đơn bán hàng

lienthongdulieuquocgia2

 

1. Vùng tìm kiếm

Tìm kiếm hóa đơn bán hàng để gửi theo ngày tháng và theo trạng thái

2. Gửi

® Gửi danh sách lên Bộ y tế

® Chọn danh sách cần gửi rồi Gửi

® Phải có tài khoản đăng nhập cổng Bộ y tế

3. Xuất file

® Chọn danh sách cần xuất file

lienthongdulieuquocgia3

4. Xuất file theo QĐ 540

Tương tự như thao tác Xuất file