Đối chiếu dược

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tra cứu >

Đối chiếu dược

Nhấn Tra cứu

tracuu

Nhấn Đối chiếu dược

doichieu1

Hiện bảng Danh sách dược

doichieu2

doichieu3

 

1. Vùng tìm  kiếm

Tìm kiếm dược theo ngày tháng.

2. Tên dược

® Tìm kiếm tên dược để đối chiếu

® Khi tìm được thông tin dược sẽ hiện ở bảng 3

3. Đối chiếu dược

® Thông tin nhập

® Thông tin xuất

VÍ DỤ : Đối chiếu dược Cefadroxin 500mg.

doichieu4