Điều chỉnh tồn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nhập kho >

Điều chỉnh tồn

Điều chỉnh tồn của thuốc thực tế với kho:

Ví dụ: Thuốc Pandol kho có 10 nhưng thực tế có 15.

Nhấn Nhập kho

nhapkho1

Nhấn Điều chỉnh tồn

chinhton

Hiện danh sách các phiếu Nhập điều chỉnh tồn

dccct2

I. Vùng tìm kiếm

dct1

Tìm kiếm chứng từ nhập theo ngày tháng, theo nhà cung cấp và theo trạng thái duyệt.

II. Thêm mới

Các thao tác thêm mới ở Điều chỉnh tồn tương tự với thêm mới của Nhập kho từ nhà cung cấpDược của mục Danh mục.

Ghi chú: Nhập điều chỉnh tồn cũng được sinh ra từ kiểm kê khi số lượng kiểm kê nhiều hơn số lượng tồn.

III. Xóa phiếu nhập

® Chọn chứng từ muốn xóa

® Nhấn Xác nhận để xóa chứng từ

® Nhấn Hủy để hủy xóa chứng từ

chinhton2

Ghi chú: chứng từ ở trạng thái chưa duyệt mới xóa được, chứng từ ở trạng thái đã duyệt không được phép xóa.

IV. Xuất file Excel

ndctexcel

V. Sửa chứng từ

hh

® Hình tam giác hiển thị chế độ thu gọn, chi tiết của chứng từ

® Sửa rồi lưu chứng từ