Danh sách đơn hàng

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bán hàng >

Danh sách đơn hàng

Kết thúc một ngày làm việc, chủ nhà thuốc có thể kiểm tra được đơn hàng bán trong ngày (trong cả tháng):

 

Nhấn vào Bán hàng

 

banhang1

 

Nhấn vào Danh sách đơn hàng

 

banhangê

 

Hiện Danh sách đơn hàng

 

danhsachdonhang1

 

1: Nhấn vào mũi tên nhỏ ở cạnh lá cờ là để thu gọn hoặc hiển thị chi tiết hóa đơn bán hàng của từng chứng từ trong 1 ngày

 

2: Xuất file Excel

 

3: Tên nhân viên bán hàng

 

ˆ Ghi chú :  Cờ màu xanhđã thanh toán, Cờ màu đỏchưa thanh toán.