Đăng nhập

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Đăng nhập

Đăng nhập phần mềm Moss pharma:

 

† Bước 1: Truy cập trình duyệt  Google Chorme, Cốc cốc, Microsoft Edge

 

† Bước 2: Truy cập link đã được cấp khi đăng ký dùng thử

 

† Bước 3: Đăng nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp khi đăng ký

 

Ví dụ:

 

dangnhapnew1

1: Link tên nhà thuốc được cấp khi đăng ký

 

2: Tài khoản và mật khẩu được cấp khi đăng ký

 

   Sau khi Đăng nhập thành công sẽ hiển thị như sau:

 

nhapkhonew2

 

1: Tên nhà thuốc