Biên lai thu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Thanh toán >

Biên lai thu

Nhấn Thanh toán

thanhtoan

Nhấn Biên lai thu

bienlaithu

Hiện bảng Danh sách biên lai thu

bienlaithu1

 

1. Vùng tìm kiếm

Tìm kiếm biên lai theo ngày tháng, trạng thái và theo hình thức thanh toán.

2. Thêm mới

® Thêm mới nhanh chứng từ trả tiền nhà cung cấp

® Nhập đầy đủ thông tin có dấu (*)

® Lưu

ˆ Ghi chú: Phiếu chứng từ này sẽ hiện ở Biên lai chi ở mục Thanh toán

bienlaithu2

 

3. Xóa phiếu

® Nhấn vào như hình minh họa biên lai muốn xóa

® Nhấn Xác nhận để xóa biên lai

® Nhấn Hủy để hủy xóa biên lai

 

bienlaithu3