Biên lai chi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Thanh toán >

Biên lai chi

Nhấn Thanh toán

thanhtoan

Nhấn Biên lai chi

bienlaichi1

Hiện bảng Danh sách biên lai chi

bienlaichi

 

1. Vùng tìm kiếm

Tìm kiếm biên lai theo ngày tháng, trạng thái và theo hình thức thanh toán.

2. Thêm mới

® Nhấn Thêm mới

® Thêm mới:  Trả tiền nhà cung cấp ( Tương tự với Thêm mới của Biên lai thu ở mục Thanh toán )

                   Chi tiêu nội bộ

                   Đóng thuế

Nhập thông tin cho bảng phiếu nhập chi ( Chi tiêu nội bộ, Đóng thuế ).

bienlaichi2

 

3. Hiển thị chế độ thu gọn, chi tiết của phiếu chi

4. Sửa, xóa phiếu chi