Tồn kho ban đầu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nhập kho >

Tồn kho ban đầu

Nhấn vào Nhập kho

nhapkho

 

Tiếp tục nhấn Tồn kho ban đầu

tonkho

 

Sau đó sẽ hiện Danh sách Nhập kho ban đầu

nhaptonkhonew1

 

Các thao tác Thêm mới/ Xóa phiếu nhập Tồn kho ban đầu tương tự với Nhập từ nhà cung cấp

( Xem hướng dẫn nhập từ nhà cung cấp ).