Tổng hợp báo cáo

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Báo cáo >

Tổng hợp báo cáo

Nhấn Báo cáo

bc1

 

Nhấn Tổng hợp báo cáo

bc2

Sau đó sẽ hiển thị các danh sách báo cáo như sau:

thbc

I. Báo cáo hàng nhập

bcn1

1. Chọn báo cáo hàng nhập

2. Các mục có dấu "*" bắt buộc nhập

3. Nhấn in để in ra báo cáo như sau:

- khi không tích in chi tiết

bcn2

- Khi tích in chi tiết:

bcn3

4. Nhấn đóng để thoát

II. Báo cáo công nợ nhà cung cấp

Các bước thực hiện như sau:

1. Chọn Báo cáo công nợ nhà cung cấp

2. Các mục có "*" không được bỏ qua

3. Nhấn in, để xuất báo cáo

4. Nhấn Đóng để thoát

congno3

 

Sau khi tích chọn in sẽ xuất phiếu như sau:

congno2

III. Báo cáo sổ thu chi

Các bước thực hiện như sau:

1. Chọn Báo cáo công nợ nhà cung cấp

2. Các mục có "*" không được bỏ qua

3. Nhấn in, để xuất báo cáo

4. Nhấn Đóng để thoát

thuchi1

Sau khi tích chọn in sẽ xuất phiếu như sau:

thuchi2