Hàng trả lại

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Nhập kho >

Hàng trả lại

Nhấn Nhập kho

 

nhapkho1

 

Nhấn Nhập hàng trả lại

 

hangtralai

 

Hiện danh sách phiếu Nhập hàng trả lại

 

tl1

 

 

I. Vùng tìm kiếm:

Tìm kiếm danh sách nhập hàng từ nhà cung cấp theo ngày tháng, theo nhà cung cấp và theo trạng thái chứng từ nhập

tl2

 

II. Thêm mới

Nhấn Thêm mới

tm1

Hiện bảng Thêm mới dược

htl3

 

Nhập các thông tin có đánh dấu (*)

tl5

 

1. Chọn phiếu nhập

Phiếu nhập mà có dược cần trả lại

2. Chọn dược

2.1: Tìm kiếm dược muốn chọn trong phiếu

2.2: Tích vào dược muốn chọn

2.3: Nhấn Chọn

tl6

3. Xóa dược

® Nhấn vào hình thùng rác (như trong hình) ở dược muốn xóa

® Nhấn Xác nhận để xóa dược

® Nhấn Hủy để hủy xóa dược

hangtralai5

 

4. Lưu/Hủy

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì kích lưu để lưu phiếu, kích hủy để hủy phiếu đã tạo.

Ghi chú

Hiện tại nhập hàng trả lại phiếu nhập ở trạng thái duyệt luôn nên chưa cho phép xóa phiếu.